V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Přednášející * Speakers * Redner


Centrum vedená porodními asistentkami – Vicky Wilkins – Velká Británie

Jmenuji se Vicky Wilkins, je mi 36 let a žiji v britském Sheffieldu. Porodní asistenci jsem vystudovala před 13 lety. Co mě v životě naplňuje je cestování a zasazovat se o ženská práva. Jsem vedoucí porodní asistentkou na oddělení pro porodní asistentky v Sheffieldu, kde věříme, že všechny ženy si zaslouží mít co nejlepší porod. Během své kariéry jsem rozvíjela dovednosti v oblasti hypnoporodu, aromaterapii, masáži a porodu do vody. To vše nabízím všem těm jedinečným ženám, které u nás rodí.


Midwifery Led Units – Vicky Wilkins – United Kingdom

My name is Vicky Wilkins, I am 36 years old and live in Sheffield, UK. I studied Midwifery and qualified 13 years ago. Advocating for women and travelling are my big passions in life. I am the Lead Midwife on Sheffield’s Midwifery Led Unit, where I believe all women deserve to have the best birth experience possible for them. I have developed skills throughout my career in hypnobirthing, aromatherapy, massage and water birth which has added to what I can offer to these special women.


Komunitní porodní asistentka – Agnese Dejus – Lotyšsko

Agnese Dejus žije v Liepāji v Lotyšsku. Je jí 42 let. Studovala porodní asistenci a ekonomii a v obou získala bakalářský titul. Agnese je vdaná 17 let a je hrdou matkou dvou synů ve věku 16 a 14 let. Na začátku pracovní kariéry pracovala Agnese v bance jako ředitelka pobočky. Posledních 5 let pracuje jako porodní asistentka při domácích porodech.

Agnese se zaměřuje na evidence-based porodní praktiky. Chce inspirovat ženy k převzetí zodpovědnosti na d svým těhotenstvím a porodem. Agnese je také nadšená pokud umožní pozitivní zkušenost z porodu ženám, které utrpěly v minulosti traumatický porodní zážitek.


Comunity Midwife – Agnese Dejus – Latvia

Agnese Dejus lives in Liepāja, Latvia. She is 42 years old. She studied Midwifery and Economics and obtained a Bachelor degree in both. Agnese has been married or 17 years and is the proud mother of two boys aged 16 and 14 years old. In her twenties, Agnese worked for a bank as director of a branch. For the last 5 years she has been working as a homebirth midwife.

Agnese has a passion for evidence based birthing practices. She wants to inspire women to self-determination in pregnancy, labour and birth. Agnese is also passionate about enabling a positive birth experience for women who have suffered a traumatic experience in the past.


Klinika funkční medicíny Endala – Jan Vojáček – Česká republika

Jan je klasicky studovaný lékař, který ale uhnul z kariéry běžných medicínských oborů směrem k funkční medicíně. U ní vidí potřebné přesahy vnímající pacienta komplexním celostním způsobem jako jedinečnou lidskou bytost. Funkční medicína tak naplňuje předpoklady řešení chronických potíží lidí.


Clinic of functional medicine Endala – Jan Vojáček – Czech Republic

Jan studied classical medicine university however he then decided not to follow the standard medicine career and started to work in the field of functional medicine. In there he sees the needed overlap enabling to percieve each patient as unique human being with all its complexity. Accoridng to Jan Functional medicine therefore allows to treat people´s chronical disesases.


Porodní dům v Drážďanech – Mirjam Burgarth – Německo

Pracuji jako porodní asistentka od roku 2004. Již třináct let pracuji jako komunitní porodní asistentka v porodním domě v Drážďanech, kde doprovázím ženy a jejich rodiny v období kolem porodu, a sice buď doma nebo přímo v porodním domě. Již šestým rokem se také angažuji ve vedení porodního domu. Tato práce mě velmi naplňuje, zejména úzká spolupráce s rodinami, ale také možnost se podílet na strukturování práce našeho týmu a fungování porodního domu. Vůbec první pracovní zkušenost jsem nabyla na porodním sále jedné středně velké porodnice na jihu Německa, kde jsem strávila 4 roky. Vyrůstala jsem v Severním Porýní-Vestfálsku. Vlastní děti nemám.


Birth House Dresden – Mirjam Burgarth – Germany

I have been working as a midwife since 2004.  For 13 years I have been working freelance as a community midwife in the Birth House in Dresden where I accompany women and their families before, during and after birth, either at their home or directly at the birthing house. For 6 years now, I have also been engaged in managing the birth house. I especially enjoy working closely with families and also organising the structures of our team as well as those of the birth house. My very first work experience was in the delivery room of a middle size hospital in the south of Germany where I worked for four years.  I grew up in Nordrheinwestfalen. I have no children of my own. 


Nemocnice Vinzenz Pallotti v Bensbergu – Luisa Tomadini – Německo

Jmenuji se Luisa Tomadini. Je mi 56 let. Od roku 1997 pracuji jako porodní asistentka. Studium jsem absolvovala na Uni Klinik Bonn. Ihned po studiu jsem nastoupila v Bensbergu, kde pracuji již od roku 1997. Rozhodnutí stát se porodní asistentkou bylo pro mě vědomým rozhodnutím. Porodnictví založené na orientaci na ženu a na její sebeurčení byly pro mě vždy velmi důležité. 
V roce 2018 jsem absolvovala vyškolení na anthropoasofickou porodní asistentku. Věřím v to, že ženy je možné při porodu doprovázet diskrétně, šetrně a za použití jen tolik zásahů, kolik je nezbytně nutných, tedy pokud možno, za použití co nejméně zásahů.
Jsem matkou dvou chlapců dvojčat ve věku dvaceti let. Práci jako porodní asistentka jsem započala až ve věku 25 let. Nejprve jsem se deset živila jako kadeřnice. Tehdy jsem se rozhodla si dodělat střední vzdělání a maturitu, abych se mohla vyučit a vzdělávat jako porodní asistentka.


Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg – Luisa Tomadini – Germany

My name is Luisa Tomadini and I am 56 years old. Since 1997 I have been working as a midwife. I completed my training and studies at the Uni Klinik Bonn. Directly after my studies I was assigned to Bensberg where I have been working since then. For me it was a conscious decision to work as a midwife. Woman-focused and self-determined midwifery have always been of great important to me.  In 2018, I completed my training as an anthroposophical midwife. I believe in accompanying birthing women in an unobtrusive way with only  as many interventions as is absolutely necessary and as few interventions as possible. I am the mother of two twenty-year old boys (twins). My work as a midwife is my second  job that I learned only at age 25.  Prior to that I worked for ten years as a hairdresser. I chose then to complete my secondary education exam (Abitur) so that I could begin my training as a midwife.


FN Olomouc – Vladislava Marciánová a Martina Andrésová – Česká republika

Vladislava Marciánová pracuje jako vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc. V rámci koncepce rozvoje pracoviště a udržení vysoké kvality péče pomáhá rozvíjet samostatné kompetence porodních asistentek a podporuje přirozenost v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Martina Andrésová je staniční sestra porodních sálů FN Olomouc s 24 letou praxí v oboru. Samostatně vede poradnu předporodní péče pro fyziologické rodičky, provádí ultrazvukové zobrazení plodu. Stará se o to, aby na porodním sále probíhalo vše pro spokojenost a bezpečí rodiček.


University Hospital Olomouc  – Vladislava Marciánová and Martina Andrésová – Czech Republic

Vladislava Marciánová works as the Head nurse of the birthing-gynaecological clinic. She helps to develop the independant competences of midwives and supports natural pregnancies and births.

Martina Andrésová is the ward nurse of the delivery rooms at the Olomouc University Hospital with over 24 years experience in the field. She independantly runs the helpdesk for pre-birth care in the case of physiological births and carries out ultrasounds of the fetus. Martina ensures that in the delivery room everything runs to the satisfaction and safety of birthing mothers.


Porodní dům Čáp – Zuzana Štromerová – Česká republika

Je porodní asistentka od roku 1981. Do roku 1996 pracovala v Ústavu pro péči o matku a dítě. 1997-2000 pracovala v nemocnici Bulovka, kde s dalšími 4 kolegyněmi založila Centrum aktivního porodu. Od r.2000 pracuje jako komunitní porodní asistentka a od r.2002 pomahá zdravým ženám, které si to přejí, při porodu doma.


Birth House Stork – Zuzana Štromerová – Czech Republic

Zuzana has been working as a midwife since 1981. Until 1996 she worked at the Institute for Mother and Child Care. During the years 1997-2000 Zuzana worked at the Bulovka Hospital, where she founded the Centre for Active Birth together with four other colleagues. Since the year 2000, she has been working as a community midwife and since 2002 she helps healthy women during their home birth if that is their wish.


Fakultní porodnice Brno – Miloslava Kameníková – Česká republika

PhDr. Kameníková Miloslava je porodní asistentka s praxí na porodním sále v Perinatologickém centru. Je též lektorka předporodních kurzů. Letos působí na pozici vedoucí porodní asistentky Centra porodní asistence ve FN Brno. Věnuje se mimoto mentoringu a výuce studentek.  


University Hospital Brno – Miloslava Kameníková – Czech Republic

Miloslava Kmeníková is a midwife at the Perinatological Centre in Brno. She also lectures pre-birthing courses. This year she is acting as Head Midwife at the Midwifery Centre at the University Hospital in Brno. Miloslava also mentors and teaches students.


Nemocnice Vinzenz Pallotti v Bensbergu Xenia Gross – Německo


Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg Xenia Gross – Germany

I am 30 years old. I live in Köln and work full time at a maternity ward in Bensberg in a (shared) pooling system. I am originally from Kasachstan and we moved to Germany when I was a child. I studied Social Work in Köln. I spent a lot of time abroad and conducted my work experience and internships abroad in the area of birthing and socially related areas (in Amerika, Souith Africa, Kenia). After my studies I went on to train to be a midwife in Mainz. I also studied „Care and Health“ with focus on Midwifery. Until 2019 I was working in Mainz as a midwife in clinical maternity care. In addition to this, I have also continued as a social worker and worked with young people who are in need or homeless. Since last year, I have been working exclusively at a maternity ward in my home town Köln. What is important to me in my work with birthing women is a selfdetermined birth. Especially the freedom to move and to choose the birthing position freely during birth are important elements that support a natural birth. I also like to support couples during still birth. It is especially important to me to give strength to women who have still births so that they too experience a self-determined birth. In Bensberg we emphasise how important it is that especially couples undergoing a still birth are given enough time, peace and patience. Each woman can give birth at her own pace. Our care is very intensive, individual and differentiated. What is important is that inspite of the still birth, couples have the chance to experience the most positive birthing experience possible and have enough time to say their farewell and to mourn. It is highly fulfilling to accept this challenge and to walk this path together with couples.


Porodní dům – Lenka Pazdera – Velká Británie

Jsem porodní bába původem z Brna, žiju od roku 2013 v Londýně. Pracovala jsem v různých oblastech porodní asistence včetně porodního domu, porodního centra a také například ve specializaci péče o rodiče po úmrtí dítěte a na novorozenecké JIP. Věřím, že má každá žena mít možnost vybrat si jak, kde a s kým porodí své děti.


Birth Centre – Lenka Pazdera – United Kingdom

I am a midwife, originally from Brno, Czech Republic. I have been living in London, UK since 2013. I have worked in many areas of midwifery care, including free-standing birth centre and hospital birth centre. I have also worked on a neonatal unit and as a specialist bereavement midwife. I believe that every woman should be able to choose where, how and with whom she wants to birth her children.


Porodní centrum nemocnice North Middlesex – Barbara Hanachová – Velká Británie

Vystudovala jsem porodní asistenci na Masarykově Universitě v Brně. Od roku 2009 žiji a pracuji v Londýně. Během let jsem měla možnost působit na všech porodnických pracovištích včetně komunitního týmu pro porody doma, který jsem i vedla. V současné době pracuji jako jedna z vedoucích porodních asistentek Porodního centra nemocnice North Middlesex v severnim Londýně. Mam také soukromou praxi jako mezinárodně certifikovaná laktační konzultantka (IBCLC). Mám čtyři děti (19, 16, 10 a 2.5 let) a bydlíme ve východním Londýně.


Birth Centre at North Middlesex Hospital – Barbara Hanachová – United Kingdom

I studied midwifery at Masaryk University in Brno. Since 2009 I have been living and working in London. Over the years I have had the opportunity to work at all birthing work places including the community team for home births which I managed. At present I work as one of the Head midwives at the Birth Centre at North Middlsex Hospital in North London. I also have a private practice as an internationally certified lactation consultant (IBCLC). I have four children (19, 16, 10 a 2.5 let) and we live in East London.


Porodní asistent, mediátor, přednášející, poradce v oblasti lidských práv u porodu – Paul Golden  – Velká Británie

Původně právník, poté zdravotní sestra – pracoval v Austrálii. Poté vystudoval porodní asistenci ve Velké Británii. Pracoval na Novém Zélandu, asi před 30 lety, kdy se tam začala rozvíjet nezávislá porodní asistence (dnes téměř polovina porodních asistentek na Novém Zélandu pracuje nezávisle). Pracoval a nadále pracuje jako nezávislý porodní asistent zároveň v Británii a na Novém Zélandu, občas také v Austrálii. Podporuje doma rodící rodiny a porodní asistentky po celém světě.


Physician, doula, birth activist and a mother of four – Amira Cerimagic – UK

I am a physician, doula, birth activist and a mother of four, from Bosnia and Herzegovina. I gave birth to my first two in Sarajevo in the public maternity ward which were both traumatic experiences. The third I gave birth to in a private maternity ward but in another city, 2h drive from Sarajevo. The fourth was a planned homebirth. I tried legally to request for the participation of a bosnian medical staff and was denied. This is how I met my EU midwife Paul who attended my birth. In November I applied to the European court of Human Rights because my birthing and human rights were rejected in my home country. We are hoping for a case just like other countries applied for at the ECHR, including the Czech republic. We would like to share our journey and also our hopes and goals in terms of networking with midwives from Czech Republic, Bosnia and broader, our mediation for legal battles in birthing rights that Paul does, to gain more attention that birthing rights are indeed human rights. 


Porodnice Uherské Hradiště – Soňa Pánková – Česká republika


Maternity Hospital Uherské Hradiště – Soňa Pánková – Czech Republic


Porodnice – Příbram – Ludmila Nováčková a Alena Šindelářová – Česká republika


Maternity Hospital Příbram – Ludmila Nováčková and Alena Šindelářová – Czech Republic


Porodnice Jablonec nad Nisou – Hana Appeltová – Česká republika


Maternity Hospital Jablonec nad Nisou – Hana Appeltová – Czech Republic