V porodnici nebo doma

Podporujeme zdravý přirozený porod ať probíhá kdekoliv.
Usilujeme o vytvoření domácího prostředí v českých porodnicích.

Porodní dům U čápa

Porodní dům U čápa v Praze je nezisková, nevládní, plně dobrovolnická, obecně prospěšná společnost, která se zasazuje o vybudování prvního porodního domu v České republice jako možnosti volby pro porod zdravé těhotné a rodící ženy, a usiluje o návrat přirozeného porodu do povědomí veřejnosti i do porodnické praxe v ČR. Svou činnost zaměřuje na podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu, ať probíhá kdekoli.

Společnost byla 28.5.2003 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle O, vložka 286. Bylo jí přidělené IČ 26780038.

Forma obecně prospěšné společnosti se v době jejího založení jevila jako nejvhodnější forma organizace, jejíž záměrem bylo na jedné straně působit v oblasti vzdělávání laické i odborné veřejnosti v oblasti podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu, na druhé straně vybudovat a provozovat porodní dům jako alternativu nemocničního i domácího prostředí. Porodní dům měl sloužit nejen pro rození dětí, ale měl být také místem praktického výcviku zdravotníků, především porodních asistentek.


Hlavním dlouhodobým cílem obecně prospěšné společnosti je vybudování porodního domu coby místa, kde ženy budou moci s odbornou pomocí normálně, přirozeně porodit, kde porodní asistentky naleznou uplatnění v klíčové oblasti jejich profese, a kde se studující porodnictví a porodní asistence dobře seznámí s normálním, zdravým přirozeným porodním procesem v praxi.

Druhým hlavním posláním obecně prospěšné společnosti Porodní dům U Čápa je soustavná péče o vzdělávání zdravotníků v teorii a praxi normálního, přirozeného porodu, a osvěta široké veřejnosti. Společnost každoročně pořádá odborné kurzy pro porodní asistentky z praxe s mezinárodně uznávanými odborníky; tyto kurzy jsou hojně navštěvovány jak komunitními, tak i nemocničními porodními asistentkami. Počet frekventantek těchto kurzů rok od roku stoupá. Žádná z českých škol vzdělávajících porodní asistentky nenabízí studentkám v současnosti praktický výcvik v komunitní péči; stávající komunitní porodní asistence v České republice tak z velké většiny staví na znalostech a dovednostech, které jim zprostředkovává ze zahraničí právě Porodní dům U Čápa. V roce 2014 tato organizace uspořádala svého druhu historicky první mezinárodní konferenci ve Střední a Východní Evropě s názvem Porod doma – co o něm víme? s přednášejícími z 19 zemí světa (veškeré přednášky a diskuze z této konference jsou k dispozici na YouTube, Birth House Stork Prague.


Opakovaně nabízíme spolupráci k vybudování center přirozeného porodu či porodních domů přímo v porodnicích, příp. vybudování porodnických pracovišť vedené pouze porodními asistentkami.

Naše společnost nabízí služby, které poskytuje porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc., na základě Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Porodní asistentka, které Zuzaně vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v r. 2004.

Nastávajícím rodičům nabízíme předporodní kurzy zaměřené na podporu normálního, zdravého porodu.

Pro porodní asistentky organizujeme odborné kurzy zaměřené na komunitní péči. Jejich náplní je výuka dovedností porodní asistentky a řešení komplikací vzniklých během péče o ženu během porodu probíhajícího především mimo nemocnici.

Pořádáme mezinárodní konference s tématikou podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Vydáváme osvětové brožurky určené pro širokou veřejnost s tématikou přirozeného porodu, porodu v domácím prostředí, právních apektů porodní asistence atd.

Provádíme výzkumnou činnost týkající se porodů doma v ČR a zájmu českých žen o služby porodních asistentek.

Pořádáme setkání rodičů, kteří přivedli své děti doma, a přátel přirozeného porodu.

Jsme součástí České ženské lobby, která sdružuje organizace prosazující plnou realizaci lidských práv žen. Podílíme se na činnosti pracovní skupiny České ženské lobby v oblasti porodnictví.